Svet-Stranek.cz
Učíme se pro život - život nás učí
Základní škola praktická Libochovice

Informace pro rodiče:Učíme se pro život - život nás učí

Informace pro rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD

I. Základní rozvržení pracovní doby :
7,15 - otevírá se školní budova
7,30 - všichni učitelé jsou na svém pracovišti
7,55 - začíná vyučování
13,15 - končí dopolední vyučování
12,30 – 13,15 - polední přestávka
13,30 - začíná odpolední vyučování
15,10 - končí odpolední vyučování
Učitelé nastupují do tříd se začátkem vyučování tj. se zvoněním, žáci jsou ve svých třídách a očekávají příchodu učitele.O přestávkách 10ti minutových a o velké přestávce (9,25 – 9,45) drží učitelé dozor dle rozepsaných služeb.II. Dozory a odpovědnost učitelů :
1. Učitelé budou metodicky uplatňovat školní řád,budou dbát na řádné chování
žáků nejen ve škole,ale i na veřejnosti
2. Za kázeň žáků odpovídají tř. učitelé nebo určený dozor, jehož rozpis je
umístěn v jednotlivých patrech budovy
3. Učitel, který vyučuje poslední vyučovací hodinu, odvádí žáky do šatny a
odpovídá za úklid učebny
4. Pomůcky na vyučování učitelé vyzvedávají z kabinetu a dílny osobně, s
vědomím správce kabinetu a po využití je tak i vrací na původní místo
5. Všichni učitelé odpovídají za úklid pomůcek,učebnic,sešitů a tabulí, ve
třídách, kde vyučují
6. Závaznou normou pro učitele i žáky je zvonění školního zvonku
7. Pokud učitel opouští v době vyučování budovu školy v rámci výuky, je
povinen oznámit ředitelce školy nebo jejímu zástupci místo kam odchází a čas
návratu
8. Učitelé jsou povinni sledovat rozpis suplování a řídit se jím
9. Správci kabinetů,dílny,zahrady,kuchyně,přípraven a knihoven ručí za jejich úklid a inventářIII. Hygienické zásady :
1. Všichni žáci chodí do školy řádně a čistě oblečení a upravení.Na vyučování s přezouvají a převlékají v šatně. Učitelé se přezouvají a převlékají na místě k tomu určeném
2. Všichni žáci mají ručníky, vhodné přezůvky a cvičební úbor
3. Cvičební úbory si žáci uklízí na určené místo a za dohledu vyučujícího
4.Na hodiny Tv nosí učitelé cvičební úbory. Ochranné pláště a pomůcky využívají učitelé podle potřeby a pravidel BOZ
5. V budově školy a jejím areálu není povoleno kouřitIV. Zacházení se školním majetkem :
1. Žáci i učitelé se chovají ke školnímu majetku ohleduplně, úmyslně ho neničí a nepoškozují ho
2. Všichni učitelé i žáci školní majetek, pomůcky a potřeby chrání
3. Všichni žáci mají řádně zabalené učebnice a sešity , které na vyučování nosí v pevných brašnách
4. Žáci podle svých možností zabraňují ničení učebnic,sešitů a dalších pomůcek. Úmyslně je neničí a slušně s nimi zachází


V. Chování žáků :
1. Žáci se ve škole i na veřejnosti řádně a slušně chovají. Neužívají vulgárních výrazů, jsou slušní a spořádaní.
2. Všechny dospělé osoby, které ve škole potkají, žáci slušně pozdraví. V době vyučování zdraví postavením v lavici.
3. Ke spolužákům se chovají slušně, chrání jejich i své zdraví dodržováním školního řádu a pravidel BOZP, se kterými byli seznámeni.
4. Žáci nenosí do školy ostré předměty, zbraně, alkohol, drogy, léky nebo jiné látky poškozující zdraví jejich, spolužáků nebo učitelů.
5. Žáci dbají napomenutí a příkazů učitelů i ostatních pracovníků školy.
6. Žáci neohrožují zdraví své a spolužáků vyvoláváním konfliktů a šarvátek.
7. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti při práci v hodinách, zvláště pak v Tv,Pv,Vv a laboratorních pracích. S pravidly je před zahájením výuky (na počátku vyuč.hodiny) seznámí učitelé.


VI. Bezpečnost při práci :
1. Všichni vyučující dbají na bezpečnost práce a bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni na počátku školního roku
2. Všichni učitelé dbají na bezpečnost žáků při práci a o přestávkách
3. Pravidelně 1x měsíčně provedou učitelé poučení žáků o BESIPu, nebezpečí ohně, nálezu nevybuché munice, chování při cestě do školy a ve veřejnýchdopravních prostředcích a aktuálně upozorní žáky na nebezpečí utonutí při koupání nebo bruslení na vodních plochách a řece
4. Před prací s nebezpečnými a ostrými předměty zvláště v hodinách Pv,Vv a Tv poučí učitel žáky o bezpečnosti práce
5. Cenné předměty a vyšší peněžní hotovost žáků jsou zabezpečeny v ředitelně.Stejně tak mohou být uloženy tyto předměty a hotovost učitelů ředitelna je v době nepřítomnosti ředitelky uzamčena
6. Šatna žáků se v době vyučování zamyká a klíč je uložen v ředitelně, v době příchodu nebo odchodu žáků za odemčení šatny odpovídá učitel,který má dozor v přízemí
7. 10 minut po zahájení vyučování se zamyká budova školy, klíč je uložen v ředitelně. Odemykat chodí ředitelka školy nebo učitel.


VII. Docházka žáků do školy
1.Docházka žáků do školy je evidována tř. učiteli a každá nepřítomnost žáka musí být písemně omluvena na omluvném listu v ŽK, nejdéle jeden den po příchodu žáka do školy
2.Nepřítomnost delší než tři dny musí být ,v případě žáků s vysokým počtem absencí, (min. 30 hod. měsíčně) omluvena lékařem
3. Rodiče žáka dají učiteli na vědomí nepřítomnost dítěte ve škole do 3dnů
(telefonicky) v případě delší nemoci
4. Třídní učitel upozorní rodiče žáka s častými absencemi písemně na přijatá výchovná opatření, která byla předem projednána s vých.poradcem, výchovnou komisí a eventuelně pedagogickou radou
5. V případě uvolnění žáka z vyučování na
1 den - uvolňuje žáka tř. učitel
déle než 1 den - uvolňuje žáka ředitel školy
v obou případech musí být uvolnění na základě písemné žádosti rodičů
6. Neomluvené absence řeší tř.učitel ve spolupráci s vých. poradcem a
ředitelem školy a projednává s rodiči na jednání výchovné komise


VIII. Práva žáka :
1. Žák má právo být vyslechnut učitelem a svěřit se mu se svými problémy, aniž by učitel použil sdělenou informaci proti žákovi
2. V případě, že je dítě ohroženo špatným vlivem okolí, spolužáků či se cítí ohroženo, má právo na pomoc učitele nebo ředitele školy
3. Všechny informace získané od žáka nesmí být učitelem nebo ředitelem zneužity proti žákovi
4. V případě týrání dítěte rodinou, spolužáky nebo vyučujícím je škola povinna poskytnout žákovi nezbytnou pomoc


IX. Přílohy :
Součástí tohoto šk.řádu jsou
č.1– klasifikační řád ZŠ praktické
č.2 – klasifikační řád ZŠ speciální