Svet-Stranek.cz
Učíme se pro život - život nás učí
Základní škola praktická Libochovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011:Učíme se pro život - život nás učí

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za školní rok 2010 - 2011

Základní škola praktická,

Libochovice, Komenského 299,

Příspěvková organizace

Zpracovala : PaedDr. Krausová Jitka

3.října 2011

Název : Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299,

příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 299, Libochovice, 411 17

Zřizovatel : Ústecký kraj

Vedení školy : Ředitelka : PaedDr. Jitka Krausová

Mzdová účetní : Eva Kolomyová

Účetní : Ing. Ljuba Mudrová

Charakteristika školy : Základní škola pro žáky s mentálním postižením

Přehled hlavní činnosti : Předmět hlavní činnosti je vymezen zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání ( Školský zákon) v platném znění

Obsah :

I. Charakteristika školy

II. Učební plány a ŠVP

III. Přehled kvalifikace pedagogů

IV. Zařazování nových žáků

V. Ukončení školní docházky

VI. Výsledky vzdělávání a výchovy na škole

VII. Inspekční zprávy a jiná kontrolní činnost

VIII. Hospodaření školy

IX. Závěr

X. Přílohy

1. Charakteristika školy :

Malotřídní škola pro děti se zdravotním postižením (mentální retardace) a

kombinovanými vadami (neslyšící)

Počet žáků : počátek školního roku : 31

konec školního roku : 33

Počet tříd : 4

Ročníky : 1. – 9.ročník ZŠ praktické

2., 3. a 9.ročník ZŠ speciální

Počet skupin pracovního vyučování : 4

Pedagogičtí pracovníci : 6 na úvazek 1,00

Provozní zaměstnanci : 1

Počet učeben : 4

Počet odborných učeben : 3 - cvičná kuchyně

- dílna

- počítačová učebna

- školní zahrada

II. Učební plány a ŠVP

Učební plány jsou schváleny MŠMT ČR č.j. 24 035/97-22 od 1.9. 1997 „ Učební dokument pro PŠ a přípravný stupeň PŠ.“

Školní vzdělávací program „Učíme se pro život-život nás učí“ část A) pro ZŠ praktickou, který byl schválen radou školy a projednán pedagogickou radou.

V roce 2010 / 2011 byl zpracován školní vzdělávací program „ Učíme se pro život-život nás učí“ část B), pro speciální školu, který byl projednán pedagogickou radou dne 28. 8. 2011 a bude podle něj vyučováno od školního roku 2011/2012.

Na škole je k dispozici i školní vzdělávací program pro ZŠ s názvem „ Učíme se pro život-život nás učí“ část C, podle kterého mohou být vzdělávány děti zařazená na základě žádosti rodičů a diagnostikované v hraničním pásmu LMR.

III. Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků

Na škole působí šest pedagogů všichni mají několikaletou pedagogickou praxi při práci s mentálně retardovanými dětmi.

Procentuelní zastoupení kvalifikovaných pedagogů je 83,33 %.

VŠ se speciální pedagogikou 5 vyučujících

Středoškolské vzdělání 1 vyučující

Středoškolsky vzdělaný pedagog vyučuje pracovní vyučování, tělesnou výchovu a fyziku.

Účast na DVPP :

1. Rozvíjíme čtenářskou a informační vzdělanost …………….. 4 pedagogové

2. Tvoříme vlastní výukové materiály na interakt.tabuli ……. 4 pedagogové

3. Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením……… 3 pedagogové

4. Metodika prevence užívání návykových látek Unplugget ..1 pedagog

5. Mezinárodní braniborsko-český seminář …………………………1 pedagog

6. Celostátní setkání vedoucích pracovníků speciál.škol ………1 pedagog

7. Školní násilí ……………………………………………………………………..2 pedagogové

8. Kyber šikana …………………………………………………………………….1 pedagog

IV. Přehled o nově zařazených žácích

Ve školním roce 2010 / 2011 bylo nově zařazeno do školy 7 žáků. Všichni byli přijati k diagnostickému pobytu na žádost rodičů, s jejich souhlasem a po vyšetření SPC a na základě jeho doporučení . 1 žák byl přijatý po zápisu do 1.ročníku a jeden přešel do 1.roč. po pololetí, kdy selhal na ZŠ.

1.ročník …………………………………….. 2 žáci

3.ročník …………………………………….. 3 žáci

5.ročník …………………………………….. 1 žák

8.ročník ……………………………………… 1 žák

Do osmého ročníku byl přeřazen žák, který selhával na ZŠ ze zdravotních důvodů, po jeho přeřazení a výuce podle nových ŠVP pro LMR se jeho zdravotní stav výrazně zlepšil a zároveň se zklidnilo i jeho chování.

V. Ukončení školní docházky

Školní rok 2010 / 2011 ukončili 4 žáci devátý ročník a přešli do odborných učilišť

Přehled učebních oborů, do kterých nastoupili žáci po ukončení povinné školní docházky :

1. SOU, OU a U Roudnice n.L., Neklanova

Zednické práce : 2 žáci

2. SOŠ technické a zahradnické, Lovosice

Zahradnické a aranžérské práce : 1 žák

Truhlářské práce : 1 žák

3. SOŠ Louny

Instalatérské práce : 1 žák

VI. Výsledky vzdělávání a výchovy na škole

Od školního roku 2008/2009 pracuje škola ve všech ročnících ZŠ praktické podle ŠVP „ Učíme se pro život- život nás učí “, část A,pro žáky s LMR. Od školního roku 2010 / 2011 využívá škola pro integrované žáky ŠVP „ Učíme se pro život-život nás učí “ část C, podle RVP pro ZŠ běžného typu a v r. 2011/2012 bude probíhat výuka pro žáky se středně těžkou MR podle ŠVP, jejichž vypracování proběhlo v loňském školním roce. Součástí ŠVP je i několik projektů a učitelé na jeho zdokonalování neustále pracují.

V tomto školním roce proběhly čtyři projektové dny. První „ Podzimní dny “ byl věnován, přípravě dýňových strašidel, podzimní výzdobě a přípravě oslav 28. října, předvánoční s názvem „Známe tradice“, kdy se děti seznámily s předvánočními a vánočními zvyky a tradicemi, podobně probíhal i projektový den „Svátky velikonoční“, kdy pracovali žáci nejen

na přípravě velikonoční výzdoby, ale i vytvoření několik tradičních velikonočních jídel. Třetí projektový den byl zaměřen na historii Libochovic a jejich okolí, kdy děti při vycházkách do terénu poznávaly historické památky v nejbližším okolí školy a města a byl pokračováním loňského projektového dne.

Od 8.října využívá škola ve výuce projekt EU OPVK – Vzdělání pro konkurence schopnost, který si podala na MŠMT, Využívány jsou Šablony pro matematiku, přírodní vědy, čtenářskou a informační gramotnost , využívání ICT a minimální preventivní program. Díky tomu jsme mohli s žáky vyjet na poznávací zájezdy do Koněpruských jeskyní a s lodí Porta Bohemica poznat okolí řeky Labe. Pozvat sociálního kurátora s odboru péče o dítě MěÚ Roudnice n.L., který besedoval s dětmi na téma trestní odpovědnost dětí a mladistvých. Zorganizovat několik přednášek o životě a chování exotických zvířat s jejich představením. Zmodernizovat počítačovou učebnu, zakoupit interaktivní tabuli a doplnit výukové programy používané ve vybraných hodinách.

Každoročně pořádá škola mnoho akcí a to jak pro žáky naší školy i školy v regionu. Na škodu je nedostatek financí, kdy mnoho akcí nebylo pořádáno pro finanční náročnost.

Akce pořádané školou :

- slavnostní zahájení školního roku, prohlídka školy a seznámení rodičů s prací učitelů

i žáků

- oslavy vzniku samostatné republiky, promítání filmu „Babička“

- účast na festivalu „Náš svět“ s názvem „Umíme se bavit“ představení souborů škol

a zařízení pro MP

- výstava vánočních výrobků dětí ve škole

- organizace soutěže „Zlatá vařečka“ ve vaření pro děti z regionu

- poznávací exkurze do Koněpruských jeskyní a jejich okolí, s prohlídkou medvědária v

Berouně

- přednáška o chování, stavbě těla a životě ocelota velkého a krajty tmavé

i s jejich představením

- přednáška o životě, chování medvěda brtníka i s jeho poznáním a seznámením se

s jeho mláďaty

- přírodovědná exkurze lodí z Litoměřic do Ústí n.L. s výukou matematických

dovedností a přírodovědných zajímavostí

- účast na „ Dni záchranných složek, policie a armády ČR“ v Litoměřicích s ukázkami

jejich práce a využívané techniky

- návštěva v K-Centru Litoměřice s krátkým seznámením jeho práce (žáci 9.r.)

- návštěva filmového představení ve 3D kině, film „Já padouch“

- přednáška o knihách v místní knihovně Libochovice

- návštěva okresní knihovny v Litoměřicích

- účast na plaveckém výcviku žáci 1.,2. a 3.ročníku

Akce pořádané jinými školami a organizacemi, kterých jsme se zúčastnili :

- regionální přebor v plavání Litoměřice

- soutěž v minikopané Dlažkovice

- návštěva divadelního představení v rámci LDL

- regionální soutěž v lehké atletice Roudnice n.L

Přiměřený přístup k věkovým zvláštnostem žáků je samozřejmostí vzhledem k tomu, že škola svojí podstatou práce s mentálně retardovanými dětmi musí respektovat individuální zvláštnosti jejich vzdělávání a výchově. O kvalitě této práce svědčí i kvalifikovanost učitelů a úzká spolupráce se sociálními pracovníky, kurátory pro mládež a v neposlední řadě práce s rodiči a rodinami, ve kterých děti vyrůstají. Ve spolupráci s rodiči máme ještě rezervy, ale v mnohých případech se daří dosáhnout toho, že rodiče se začnou o práci dítěte ve škole zajímat dříve, než po nějakém jeho přestupku.

VII. Inspekční zprávy a jiná kontrolní činnost

Ve školním roce 2010 / 2011 na škole proběhla jednodenní inspekce za účasti inspektorky B. Pekařové a nezávislého člena organizace „Člověk v tísni“ ke správnému zařazování žáků do ZŠ praktických. Tato inspekce neshledala žádné závady.

VIII. Hospodaření školy

V roce 2010 a prvním pololetí roku 2011 hospodařila škola s následujícím výsledkem : 2010

plán pro r.2011

čerpáno v I.pol. r.2011

čerpáno v %

r.2011

celkem

3 187 290

2 886 070

1 441 035

49,9%

mzdy

2 079 490

1 864 170

929 053

49,8%

odvody

707 040

652 460

348 395

53,3%

přímé náklady

41 760

33 440

8564

25,6

provozní náklady

359 000

336 000 +

700 000 - oprava

175 220

0

52,1%

0%

Rozpočet pro rok 2011 byl zvýšen o 700 000,- Kč, které byly, na základě žádosti, přiděleny škole zastupitelstvem Ústeckého kraje na opravu střechy a výměnu oken. Obě akce byly realizovány v měsíci červenci a srpnu. Střecha byla pokryta taškami Tondach a pod krytinu byla natažena polopropustná folie, je ještě ale nutné položit novou krytinu na přístřešek šatny. Stávající krytina Onduline se pokroutila a během deštivého srpna došlo k promočení stropu. V průběhu října budou dokončeny práce na dosklení půdních okének a pokrývačské práce.

Stávající dřevěná okna byla vyměněna za plastová, bílé barvy.

Na obě opravy bylo vypsáno výběrové řízení, kdy v případě střechy byly obeslány tři firmy, v případě oken čtyři firmy. Ve výběrovém řízení na opravu střechy byla vybrána firma J. Vajc Radovesice, na výměnu oken byla vybrána firma EURO JORDÁN, ale vzhledem k tomu, že výběrové řízení proběhlo již v počátkem března, firma Euro Jordán v květnu zkrachovala. Zakázku tak získala místní firma Petr Zahrádka, která byla ochotna vyměnit okna i o víkendu a nedošlo tím ke zdržení oprav.

Při opravě střechy v druhé polovině července přišel přívalový déšť a i přesto, že střecha byla zabezpečena, došlo k zatečení do ředitelny a IV. třídy, promočení stropu a obvodového zdiva viz příloha č. 1 a 2. Nově vymalované místnosti, vymalováno bylo po výměně oken, byly poničeny a na vlastní náklady je nechal opravit majitel pokrývačské firmy J. Vajc .

Vedení školy podalo v roce 2010 žádost o projekt s názvem Příprava žáků pro praktický život žádost byla přijata a schválena a od 18.10. 2010 škola čerpá schválené prostředky ve výši 273 000,- tj. poměrná 2/3 část z cílové částky 416 858,-Kč. Čerpání částky je uvedeno v příloze č. 3.

IX. Závěr

Vzhledem k tomu, že se škola stala příjemcem dotace EU OPVK – Vzdělání pro konkurence schopnost, mohlo vedení ve spolupráci s vyučujícími zakoupit nové pomůcky, vzdělávací programy a uhradit odborné vzdělávání pedagogů, tím došlo k výraznému zkvalitnění výuky a výchovy na škole. Žáci i pedagogové mohou používat moderní techniku, která jim umožňuje snadnější získávání vědomostí a návyků a vyučující tak zvyšují kvalitu své práce. Děti zároveň

získají základy práce s počítačovou, audiovizuální a interaktivní technikou, se kterou by jinak nepřišli do kontaktu.

Oprava střechy zamezila zatékání a dalšímu možnému ničení půdních prostor. Tím půdu, kde je uložena část méně využívaných pomůcek, zateplila.

Stejně tak došlo k výraznému zateplení budovy a učeben, které se, jak doufáme, projeví v nižší spotřebě tepla a plynu. Zároveň bylo odstraněno nebezpečí úrazu žáků nebo pedagogů, kterým hrozila zpuchřelá a občas vypadávající okna. I jejich udržování a mytí je tak podstatně jednodušší a méně nebezpečné.

Velká oprava, která se ve škole uskutečnila, přinesla i změnu v chování dětí, jsou ohleduplnější k majetku, udržují pořádek a ve škole jsou spokojenější.

Při výchově žáků všichni zaměstnanci školy dbají na jejich slušné chování nejen ve škole, ale i na veřejnosti. Snaží se naučit děti dodržování určitého řádu a pravidel tj. výhledově zákonů a chování ve společnosti.

Projednáno pedagogickou radou dne 4.října 2011

Projednána radou školy dne 5.října 2011-11-08

…………………………………………………

PaedDr. Jitka Krausová ředitelka školy